Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

Program Agroenergia – 200 mln do rozdania dla rolników indywidualnych!

Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powodują działania z zakresu rolnictwa. Wdrożony program ma zachęcić do uniezależniania się od dostaw energii elektrycznej na obszarach wiejskich i co za tym idzie – uzyskania samodzielności energetycznej, która ma bezpośredni wpływ na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawę jakości powietrza.

Program agroenergia

Program agroenergia panele fotowoltaiczne

Dofinansowanie z najnowszego programu Agroenergia dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Ma to bezpośrednio wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie wykorzystania surowców nieodnawialnych, które negatywnie wpływają na środowisko.

Program Agroenergia ruszył 8 lipca br, a jego budżet wynosi 200 mln zł.

Agroenergia jest inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma pomóc w poprawie jakości powietrza w naszym kraju, poprzez ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Program ten stanowi doskonałą okazję do unowocześnienia gospodarstwa rolnego oraz uzyskania niezależności energetycznej i stabilizacji prądu w sieciach na terenach wiejskich. Mieszkańcom niewielkich miejscowości najbardziej grozi niedostatek energii, ale także nagłe spadki napięcia oraz ograniczony dostęp do prądu w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie z założeniami, dofinansowanie z programu Agroenergia ma przyczynić się do podniesienia poziomu życia na wsi, zlikwidować ubóstwo energetyczne, a także opóźnienie względem miast w tym zakresie. Zastosowanie alternatywnych źródeł energii daje możliwość uzyskania oszczędności na energii elektrycznej, a nawet uniezależnienia się od dostaw prądu, co wpływa bezpośrednio na domowy budżet.

Podstawowe informacje na temat programu Agroenergia

Program agroenergia fotowoltaika

Program Agroenergia został skierowany do rolników indywidualnych. Ma on wspomóc finansowo przedsięwzięcia technologiczne, mające na celu poprawę jakości powietrza poprzez zastosowanie systemów takich jak fotowoltaika, niewielkie elektrownie wiatrowe i wodne.

Program przewiduje dwie formy finansowania – dotację i pożyczkę. Na dotację przeznaczono budżet w wysokości 80 mln zł, przy czym jedno dofinansowanie może wynieść maksymalnie 800 tys. zł. W przypadku pożyczki do rozdysponowania pozostaje 120 mln zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowanie nie dłuższym niż 15 lat. Przyznane kwoty mogą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wynoszą do 40%, natomiast pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program na charakter ciągły – wnioski rozpatrywane są na bieżąco do wyczerpania środków.

Uwzględniając cel programu, czyli poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz promocję samowystarczalności energetycznej, objęte finansowaniem przedsięwzięcia muszą obejmować inwestycje związane z tworzeniem nowego źródła energii. Zweryfikowany zostanie również poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych osoby starającej się o dofinansowanie.

W programie Agroenergia zostały uwzględnione kryteria dotyczące maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych inwestycji. Mają one zagwarantować transparentność oceny oraz zapobiec sztucznemu zawyżaniu kosztów.

Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami, albo dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Osoby te od co najmniej 5 lat muszą mieszkać w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi przez cały ten okres osobiście prowadzić gospodarstwo.

Dofinansowanie z programu Agroenergia obejmuje:
1. Instalację nowych jednostek wytwórczych i ich podłączenie do sieci. Obejmowane przedsięwzięcia powinny wykorzystywać do produkcji energii:
a) ciepło odpadowe,
b) odnawialne źródła energii,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

2. Przedsięwzięcia mające na celu budowę, rozbudowę albo modernizację instalacji produkcyjnych lub urządzeń, które mają prowadzić do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Np.:
a) technologie bezodpadowe lub niskoodpadowe, które zapewniają możliwie największe wykorzystanie stosowanych surowców,
b) technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody,
c) technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, procesów produkcyjnych, albo odpadów wytwarzanych przez osobę wnioskującą,
d) technologie, które służą do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów,
e) modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody, ale tylko pod warunkiem, że jest niezbędna do realizacji inwestycji, która uzyska ekologiczny efekt.

3. Inwestycje zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”, które mają poprawić efektywność energetyczną, ale także zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, np.:
a) technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
b) technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
c) modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Najważniejsze terminy w programie Agroenergia

Wnioski o dofinansowanie z programu Agroenergia można składać od 8.07.2019 roku do 20.12.2019 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wypełnione wnioski należy składać drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Jeżeli osoba zainteresowana dotacją nie ma możliwości użycia podpisu elektronicznego, powinna oprócz przesłania wniosku drogą elektroniczną, złożyć wydruk wniosku wraz z kodem kreskowym, znajdującym się na pierwszej stronie oraz podpisane oświadczenie w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać komplet dokumentów tradycyjną pocztą, bądź za pośrednictwem kuriera.

W przypadku wniosków przesłanych pocztą, za dzień wpływu uważany jest dzień rejestracji dokumentów w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które zostaną zarejestrowane po terminie, będą odrzucone. Pozostałe dokumenty są poddawane ocenie na bieżąco. O wyniku oceny, osoby zainteresowane są informowane przy pomocy osobnego pisma.

W programie Agroenergia przyjęto relatywnie niewielkie koszt dla fotowoltaiki. Jest to też jedyna forma wytwarzania energii elektrycznej, dla której ustalono minimalny próg mocy, który automatycznie wyklucza dofinansowanie mikroinstalacji, w tym przypadku źródeł o mocy nie większej niż 50 kW.

Systemy fotowoltaiczne, w których jednostkowa moc wynosi od 50 kWp do 1 MWp, mają ustalony jednostkowy koszt inwestycyjny brutto na 2,5 mln zł.

Elektrownie wodne posiadają ustalony maksymalny próg mocy na poziomie 5 MW, natomiast maksymalny koszt inwestycyjny brutto to 25 mln zł/MW.

elektrowniach wiatrowych moc nie może być większa niż 3 MW, maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto to 6 mln zł/MW.

Źródła ciepła opalane biomasą o mocy nieprzekraczającej 20 MWt posiadają maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto na poziomie 2,2 mln zł/MW.

Maksymalny koszt inwestycji w przypadku kolektorów słonecznych wynosi 1000 zł/kW, natomiast w przypadku pomp ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła i do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła.

Koszt inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy od 300 kW do 2 MW może wynieść nawet 15 mln zł/MW.

PODSUMOWANIE

Program Agroenergia został skierowany do rolników. Ma on pomóc w uzyskaniu niezależności energetycznej na terenach wiejskich i co za tym idzie – poprawie jakości powietrza.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?