Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!Program Czyste Powietrze jest skierowany do inwestorów, chcących wymienić instalację centralnego ogrzewania, piec na ekologiczny, ocieplić budynek mieszkalny lub strop, zamontować pompę ciepła, fotowoltaikę, albo wymienić drzwi lub okna. Wnioski elektroniczne przyjmowane są od 19 września br.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze?
 • Kto może skorzystać z dofinansowania?
 • Jakie urządzenia obejmuje dotacja?
 • Dlaczego poprawa jakości powietrza jest ważna dla naszego zdrowia?
 • Ile zgonów rocznie powodują zanieczyszczenia powietrza?

 

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

W gminach w całej Polsce przeprowadzony został cykl spotkań dotyczących programu Czyste Powietrze. Przeszkoleni przedstawiciele resortu środowiska udzielali szczegółowych informacji na temat warunków dofinansowania oraz sposobu ubiegania się o nie. Spotkania edukacyjne składały się z trzech bloków tematycznych:

 • edukacja ekologiczna – smog, zanieczyszczenie powietrza, wysoka i niska emisja spalin, skutki wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi,
 • informacje na temat dofinansowania z programu Czyste powietrze,
 • ubieganie się o dotacje na termoizolację budynku mieszkalnego.

 

Zła jakość powietrza w naszym kraju powstała przez przestarzałe piece, w których spalany jest niskiej jakości węgiel lub śmieci. Dlatego w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, został uruchomiony program priorytetowy o tej samej nazwie, który ma ograniczyć emisję szkodliwych dla zdrowia substancji, wytwarzanych przez przestarzałe piece i kotły w domach jednorodzinnych.

Program skoncentrowany został na termoizolacji budynków, a także prawidłowym zarządzaniu energią cieplną w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie jest skierowane do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.

Uruchomiony program ma na celu pomoc finansową w wymianie przestarzałych źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych oraz poprawę jakości powietrza w naszym kraju.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze ma pomóc mieszkańcom domów jednorodzinnych w zmianie sposobu ogrzewania na ekologiczne. Skupia się również na termomodernizacji budynków. Połączenie tych dwóch czynników ma wpłynąć nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także oszczędności w domowym budżecie.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, albo posiadają zgodę właściciela na rozpoczęcie modernizacji budynku.

czyste-powietrze-program

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze działa na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów. Maksymalna kwota, od której liczona jest dotacja wynosi 53 tysiące złotych. Jeżeli koszty związane z inwestycją przekroczą tę kwotę, pozostałe środki mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania to 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze obejmuje:

 • wymianę okien i drzwi,
 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii,
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • modernizację lub montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji).

 

Zakres i sposoby dofinansowania:

program-czyste-powietrze-tabela (1)

Dane pochodzą ze strony: www.nto.pl/czyste-powietrze-2018-wnioski-i-zasady-programu-jak-dostac-dotacje-i-pozyczke-na-wymiane-pieca-ocieplenie-domu-kolektory/ar/13465323

program-czyste-powietrze

Program Czyste Powietrze – wniosek, terminy i sposoby dotacji

Dotacja z programu Czyste Powietrze może przyjąć formę dofinansowania i/lub pożyczki. Czas realizacji przedsięwzięcia został przewidziany na lata 2018-2029. Podpisywanie umów będzie trwało do 31 grudnia 2027 roku. Prace, które zostaną objęte umową muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w trybie ciągłym i oceniane na bieżąco. Zarówno przyjmowaniem, jak i rozpatrywaniem wniosków zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym warunkiem dla istniejących budynków jest zamiana starego sposobu ogrzewania na nowe, ekologiczne źródło ciepła, które będzie spełniało warunki programu Czyste Powietrze. W przypadku nowopowstałych domów, jest nim zakup i instalacja nowoczesnego źródła ciepła, spełniającego wymogi programu.

Warunki dofinansowania w programie Czyste Powietrze:

 • minimalna kwota kosztów kwalifikowanych – 7 tysięcy złotych,
 • maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych – 53 tysiące złotych,
 • dotacja obejmuje przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • prace nie mogą zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację, ponieważ data zakończenia realizacji inwestycji zostanie potwierdzona w protokole końcowym,
 • maksymalny czas spłaty pożyczki – 15 lat,
 • maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o dotację, jednak nie później niż do 30 czerwca 2029 roku,
 • istnieje możliwość karencji w spłacie pożyczki, trwająca nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze jest zależne od miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. Sposób obliczania tej kwoty został szczegółowo opisany w instrukcji do wypełnienia wniosku.

Intensywność dofinansowania:

grupa-dotacji

Dane zaczerpnięte ze strony: www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

 • przeprowadź audyt energetyczny budynku, by ustalić jego obecny stan i określić potrzeby,
 • wypełnij i złóż wniosek,
 • przyjmij przedstawiciela Funduszu, którego obowiązkiem jest ustalenie czy stan budynku jest zgodny z danymi znajdującymi się we wniosku,
 • podpisz umowę o dofinansowanie, którą przygotuje Fundusz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
 • złóż wniosek o płatność, przyznana kwota może być wypłacana w kilku ratach po zrealizowaniu poszczególnych etapów,
 • po zakończeniu inwestycji, przyjmij przedstawiciela Funduszu, który potwierdzi realizację, pamiętaj, że do trzech lat od dnia zakończenia inwestycji, możesz mieć kolejną kontrolę przedstawiciela Funduszu,
 • po pozytywnej realizacji przedsięwzięcia i zatwierdzeniu jej przez przedstawiciela Funduszu, następuje rozliczenie przedsięwzięcia.

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Wnioski o dotacje są przyjmowane od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku do godziny 24:00, w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska adekwatnych do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski przyjmowane są w wersjach elektronicznych za pomocą:

 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanych ePUAP,
 • aplikacji internetowej,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który ma skutki prawne takie same jak podpis własnoręczny.

Przed złożeniem wniosku konieczna jest rejestracja konta w Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wykonaniu tej czynności możliwe jest pobranie elektronicznej wersji wniosku, który w takiej formie należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Portalu Beneficjenta lub przez ePUAP.

Wysyłanie wniosku za pomocą ePUAP oraz podpisu kwalifikowanego jest równoznaczne z obowiązkiem dołączenia w formie elektronicznej wszystkich wymaganych załączników.

W sytuacji, gdy osoba starająca się o dofinansowanie nie posiada możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP ani podpisem kwalifikowanym, a wniosek o dotację przesyła za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW, powinna dodatkowo wydrukować wniosek, podpisać go i wysłać wraz z załącznikami tradycyjną drogą pocztową na adres WFOŚiGW.

Pełna lista placówek oraz szczegółowe instrukcje składania wniosku, znajdują się tutaj.

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku przez Internet, WFOŚiGW dopuszcza możliwość dostarczenia go wraz z wymaganymi załącznikami w tradycyjnej, papierowej formie. Formularz należy pobrać w siedzibie Funduszu lub w jego oddziale, adekwatnym do miejsca zamieszkania.

Sam wniosek trzeba złożyć w określonych terminach, nie dotrzymanie terminu jest jednoznaczne z odrzuceniem go. W przypadku złożenia wniosku w niewłaściwym WFOŚiGW, zostanie on odesłany nadawcy bez rozpatrywania, wraz z informacją o odpowiednim terytorialnie Funduszu.

Formy dofinansowania:

 • pożyczki,
 • dotacje,
 • pożyczki i dotacje.

 

Budżet na realizację programu wynosi do 103 mld zł:

 • do 63,3 mld tys. zł dla dotacji,
 • do 39,7 mld tys. zł dla pożyczek.

Kwota dofinansowania jest określana na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny i oscyluje w granicach 40-90% kosztów kwalifikowanych. Takie rozwiązanie sprawia, że osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na dotację wynoszącą nawet 90% kosztów. Wysokość dochodu zostaje uwzględniona we wniosku o dofinansowanie. Ewentualna zmiana tej kwoty w trakcie oceny wniosku oraz w czasie realizacji przedsięwzięcia, nie ma wpływu na zmianę wysokości dotacji.

W przypadku kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki, instalacje te mogą zostać sfinansowanego nawet w 100%, jednak wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

zanieczyszczenia-powietrza

Dokumenty wymagane w programie Czyste Powietrze

Oprócz wniosku o dotację, inwestor musi złożyć:

 • w przypadku braku numeru księgi wieczystej we wniosku – dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,
 • jeżeli dotyczy – pozwolenie organu architektoniczno-budowlanego,
 • dokumentację projektową, stworzoną przez osobę uprawnioną,
 • jeżeli dotyczy – kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, a także oświadczenie potwierdzające, że organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu, albo pozwolenie na budowę,
 • dokumentację fotograficzną, przedstawiającą obiekt lub urządzenia, które są przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • oświadczenie o dochodach opatrzone stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

 

Przed wypłatą dotacji konieczne jest dostarczenie:

 • protokołu częściowego lub końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej obecny stan obiektu lub urządzeń, które są przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokumentów potwierdzających zakup materiałów lub usług wykonanych w ramach przedsięwzięcia wraz z umowami z wykonawcami,
 • dokumentów potwierdzających wykonanie przelewu lub innych dokumentów potwierdzających opłacenie przedsięwzięcia.

Znaczenie programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Obecnie w okresie jesienno-zimowym dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji przekraczane jest kilkukrotnie niemal codziennie. Nie jest to bez znaczenia dla naszego zdrowia.

W Polsce jakość powietrza jest tak zła, że znajdujemy się w niechlubnej czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. W wyniku smogu w naszym kraju rocznie przedwcześnie umiera nawet 48 tysięcy osób.

Na smog składają się głównie pyły i gazy wytwarzane przez spaliny samochodowe, zakłady przemysłowe, a także śmieci i węgiel spalane w domowych kotłowniach.

Pyły, o których mowa, nie są jedną grupą substancji. W ich skład wchodzą, między innymi, drobiny popiołu, kurzu, piasku, sadzy. Cząsteczki pyłu PM10 mają średnicę 10 mikrometrów, dzięki czemu z łatwością przedostają się do dróg oddechowych oraz płuc wraz z wdychanym powietrzem. Zdecydowanie bardziej szkodliwy jest jednak pył PM2,5, którego cząsteczki mają wielkość 2,5 mikrometra lub mniej. W jego skład wchodzą substancje toksyczne. Wielkość pyłu PM2,5 pozwala mu z łatwością przedostać się do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwiobiegu.

Nawet u osób całkowicie zdrowych, chwilowe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może wywołać:

 • stany zapalne,
 • podrażnienie krtani,
 • podrażnienie spojówek,
 • podrażnienie tchawicy,
 • stany zapalne płuc,
 • spadek tolerancji wysiłku,
 • uczucie zmęczenia.

 

Wieloletni kontakt ze smogiem może przyczynić się do rozwoju nowotworów złośliwych:

 • raka płuc,
 • raka nerek,
 • raka zatok,
 • nowotworu jamy ustnej, przełyku, gardła, krtani.

 

Badania przeprowadzone przez WHO potwierdzają, że zanieczyszczenia powietrza mogą nawet w 30% odpowiadać za powstawanie nowotworów.

Smog jest najbardziej niebezpieczny dla kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych oraz tych, u których występują już problemy ze strony układu oddechowego i alergików. W tym przypadku może nastąpić zaostrzenie objawów chorobowych wraz ze skutkiem śmiertelnym.

Pył PM2,5 przedostając się przez ściany pęcherzyków płuc, trafiają do naczyń płuc, a następnie do krwiobiegu, przyczynia się to do rozwoju:

 • nadciśnienia tętniczego,
 • choroby niedokrwiennej serca,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • niewydolności serca,
 • choroby Alzheimera,
 • alergii,
 • problemów z płodnością,
 • zaburzeniem pracy wątroby.

 

Smog ma niekorzystny wpływ na rozwój dzieci już w okresie płodowym. Jest to widoczne w gorszych parametrach, takich jak długość ciała, masa, obwód główki dziecka. Przypuszczalnie, szkodliwe substancje upośledzają przepływ krwi przez łożysko, co znajduje odzwierciedlenie w wolniejszym rozwoju płodu. Po urodzeniu, dziecko osiąga gorsze wyniki, jeżeli chodzi o potencjał rozwoju intelektualnego w porównaniu do dzieci urodzonych w miejscu, w którym jakość powietrza jest znacznie lepsza.

Takie dzieci uzyskują gorsze wyniki w nauce, mają problemy z koncentracją, a nawet z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśników. Są również bardziej podatne na choroby i infekcje ze strony górnych dróg oddechowych.

Dzieci należą do najbardziej zagrożonej grupy osób, ponieważ ich układ oddechowy jest jeszcze niedojrzały, a same drogi oddechowe krótkie i wąskie, co wpływa na większą podatność na pojawiające się stany zapalne i podrażnienia. Warto zaznaczyć, że dzieci oddychają szybciej niż dorośli, przez co wdychają więcej zanieczyszczeń, znajdujących się w powietrzu.

Program Czyste Powietrze ma zachęcić mieszkańców do wymiany pieców na nowe, ekologiczne odpowiedniki oraz wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Działania te bardzo szybko przyniosą rezultaty i przełożą się na zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza. W konsekwencji społeczeństwo będzie mogło oddychać bez obaw o swoje zdrowie i życie.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze opiera się na systemie korzystnych dofinansowań i pożyczek, które mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem i montażem ekologicznych pieców, urządzeń OZE, termoizolacji, wymiany okien i drzwi oraz innych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza i jakości energetycznej budynku.

Fotowoltaika – dotacje na 2018 rok, uzyskaj zwrot nawet 90% kosztów!

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

dotacje_do_fotowoltaiki
System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem…
Przejdź Strzałka

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

dofinansowanie_na_wymiane_pieca_program
Dofinansowanie do wymiany pieca ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania – kompleksowy poradnik

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

dofinansowanie_do_ekologicznego_ogrzewania1
Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do budowy domu 2018 - gdzie otrzymać dopłatę?

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

dofinansowanie_do_budowy_domu
Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie do domów energooszczędnych
Jak zapewne wiesz, budowa domu energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Różnica w…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie WFOŚiGW

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

wfosigw
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie NFOŚiGW

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Program Prosument

Program Czyste Powietrze – otrzymaj nawet 45 000 zł dofinansowania!

prosument
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem…
Przejdź Strzałka

Szybka
wycena

Szybka wycena