Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna – jak dzięki niej zaoszczędzisz?

Myślisz o instalacji fotowoltaiki, ale nie jesteś pewien, czy koszty nie przekroczą Twoich możliwości finansowych? Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem dla Ciebie! W tym artykule dowiesz się, jak ją otrzymać, oraz jak dzięki niej zaoszczędzisz.

Ulga termomodernizacyjna

Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się obecnie na różnorodne przedsięwzięcia termomodernizacyjne – począwszy od docieplania budynków, przez montaż fotowoltaiki lub pomp ciepła, po instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest to pozytywna tendencja świadcząca o tym, że wybieramy coraz bardziej ekonomiczne rozwiązania, a nasze podejście do utrzymania gospodarstw domowych cechuje coraz większa dbałość o kwestie ekologii. Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w sposób gruntowny i kompleksowy jest jednak kosztowną sprawą – i nic w tym dziwnego, wprowadzone zmiany mają bowiem szansę okazać się korzystne i opłacalne jedynie wtedy, gdy zadbamy o wysoką jakość wykorzystywanych urządzeń i materiałów, a montaż instalacji termomodernizacyjnej zostanie wykonany w fachowy i rzetelny sposób.

Do tej pory głównym powodem, dla którego wiele osób zrezygnowało z przedsięwzięć termomodernizacyjnych, były wysokie koszty – wkład pieniężny, jaki należy wnieść na początku, przerastał bowiem ich jednorazowe możliwości finansowe, a prognozowany termin zwrotu kosztów inwestycji wydawał się zbyt odległy. Od niedawna pieniądze przestały być jednak przeszkodą – wszystko za sprawą ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Ulga termomodernizacyjna oszczednosci

Na wstępie należy powiedzieć, że ulga termomodernizacyjna nie jest pierwszym sposobem na odciążenie finansowe osób decydujących się na termomodernizację. Do tej pory obowiązywała bowiem tzw. premia termomodernizacyjna w wysokości 20% kredytu zaciągniętego na inwestycję. Środki te jednak okazały się niewystarczające, dlatego 1 stycznia 2019 roku wprowadzono kolejną ulgę, zwaną ulgą termomodernizacyjną.

Szczegółowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej zostały zawarte w ustawie z dn. 9 listopada 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Określa ona warunki, na których osoba fizyczna może ulgę otrzymać.

Objaśnieniu Podatkowym z 9 kwietnia 2019 roku znaleźć można dokładne wyszczególnienie działań, jakie obejmuje ulga. Należą do nich:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady otrzymania ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi można maksymalnie otrzymać do 53 tysięcy złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że realizacja, którą ulga obejmuje, nie może trwać dłużej niż 3 lata. Gdyby w danym roku przychód podatnika nie pokrywał odliczenia w ramach ulgi, można rozłożyć odliczenia na kolejne lata – jednak nie dłużej niż 6 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczeń należy dokonywać na bieżąco – odliczenia z każdego roku powinny znajdować się w osobnych deklaracjach PIT. Odliczać należy pełną kwotę inwestycji, czyli wszystkie wydatki, jakie poniesiemy w trakcie realizacji.

W razie niezrealizowania inwestycji w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto przedsięwzięcie, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu ulgi w zeznaniu podatkowym za rok, w którym upłynął termin wykonania realizacji. Oznacza to, że jeśli rozpoczniesz realizację termomodernizacyjną i poczynione do tej pory wydatki odliczysz w PIT-ach, w przypadku niedokończenia realizacji jesteś zobowiązany do doliczenia w kolejnej deklaracji podatkowej kwoty uprzednio odliczonej.

Kto może otrzymać ulgę termomodernizacyjną?

Do otrzymania ulgi termomodernizacyjnej uprawnione są osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będący podatnikami podatku PIT, opłacający podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co ważne, ustawa nie określa, jakim celom ma służyć budynek – nie jest zatem zakazane, by prowadzić w nim np. sklep lub biuro, co jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców.

Audyt energetyczny – czy potrzebny?

Ulga termomodernizacyjna a ekologia

Wbrew wielu obiegowym opiniom przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest konieczne, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli jednak zdecydujemy się na audyt, warto wiedzieć, że koszt jego przeprowadzenia także może zostać odliczony od podatku w ramach ulgi.

Audyt powinien ogólnie określać czynności, jakie musi podjąć inwestor, by przeprowadzić u siebie przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wiele osób obawia się, że już na etapie audytu konieczne jest dokładne określenie materiałów, z których będzie się korzystało, i usług, które będą przeprowadzone – nie jest to jednak konieczne.

Jakie inwestycje obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Listę materiałów oraz usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjna, reguluje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 21 grudnia 2018 roku. Zgodnie z nim do materiałów budowlanych i urządzeń, za które możemy otrzymać odliczenie podatkowe, należą:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Co ważne, odliczeniu podlegają jedynie materiały zakupione u osób będących podatnikami VAT. Wielkość wydatków poczynionych na realizację oblicza się właśnie na podstawie faktur wystawionych przez osobę płacącą podatek od towarów lub usług.

Do usług objętych ulgą termomodernizacyjną, idąc za Rozporządzeniem, zaliczyć można:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podobnie jak w przypadku zakupu materiałów, także i usługi powinny być wykonywane u osób lub firm objętych podatkiem VAT od towarów lub usług. Oznacza to, że jeśli powierzamy wykonanie określonej usługi np. znajomemu, krewnemu, „po znajomości”, nie możemy liczyć na odliczenie jej kosztów od podatku.

Jak zaoszczędzisz dzięki uldze termomodernizacyjnej?

Ulga podatkowa na fotowoltaike

Od momentu wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzenie realizacji w swoim gospodarstwie domowym. Dla tych, którzy od dłuższego już czasu interesowali się np. konkretnym działaniem termomodernizacyjnym, jednak do podjęcia działań zniechęcały ich koszty, jakie trzeba ponieść na początku, jest to idealna sposobność, by wreszcie wprowadzić planowaną inwestycję w życie. Oto wybrane działania termomodernizacyjne, jakie obejmuje ulga:

FOTOWOLTAIKA

Jednym z celów stojących za wprowadzeniem przez ustawodawcę ulgi termomodernizacyjnej jest zachęcenie osób fizycznych do korzystania z odnawialnych źródeł energii zamiast tych tradycyjnych. W szczególności jest to korzystne rozwiązanie dla osób zainteresowanych fotowoltaiką – ulga obejmuje zarówno zakup ogniw słonecznych wraz z osprzętem, jak i ich montaż.

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła to coraz częściej wykorzystywane w wielu domach urządzenia grzewcze. Wytwarzają one energię cieplną w zamkniętym układzie wewnętrznym, w którym zachodzą naturalne przemiany fizyczne, takie jak parowanie, skraplanie czy rozprężanie. Ulga termomodernizacyjna obejmuje, tak jak w przypadku fotowoltaiki, zakup pompy oraz jej instalację.

REKUPERACJA

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to o wiele bardziej wydajny niż zwykła wentylacja grawitacyjna sposób ogrzewania powietrza w pomieszczeniach. Rekuperatory wykorzystują ciepło zawarte w zużytym powietrzu, przekazując je do strumienia powietrza czystego, ale – chłodnego, co generuje na dłuższą metę znaczne oszczędności na energii wykorzystywanej na ogrzewanie domu. Ulga termomodernizacyjna obejmuje zarówno zakup sprzętu potrzebnego do montażu rekuperacji, jak i jego instalację.

Podsumowanie

Dzisiaj, gdy zaczynamy coraz bardziej zwracać uwagę na ekologiczne aspekty prowadzenia gospodarstw domowych, wszelkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne zyskują na popularności. Nie tylko bowiem są one wyrazem troski o naszą planetę, ale też, po prostu – są one o wiele bardziej ekonomiczne i wydajne niż dotychczasowe sposoby pozyskiwania energii. Wprowadzona niedawno w życie ulga termomodernizacyjna jest znakomitą zachętą do inwestycji w termomodernizację.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?