Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić źródła ciepła na paliwo stałe (np. stare kotły i piece) na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła ciepła. Celem tego programu jest zmniejszenie emisji pyłów, szkodliwych substancji i innych zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące nowych zasad przyznawania dotacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są zasady korzystania z programu Czyste Powietrze
 • Na czym polegają nowe warunki tego programu
 • Kto może skorzystać z takiego dofinansowania
 • Co zrobić, aby uzyskać dotację
Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

Program ma być realizowany w latach 2018-2029 i koncentruje się na termoizolacji budynków oraz odpowiednim zarządzaniu energią cieplną przez gospodarstwa domowe o każdej porze roku. Takie działania mają pozwolić na zmniejszenie rocznych wydatków na ogrzewanie o nawet 40%, a także sprzyjać ochronie środowiska naturalnego.

 

Program Czyste Powietrze: warunki i zasady korzystania

Biorąc udział w tym programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, a maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie wynosi 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty można skorzystać z dofinansowania w formie pożyczki. Natomiast minimalny koszt takiego dofinansowania to 7 tys. zł. Wśród jego form wyróżnia się dotację i wyżej wymienioną pożyczkę. W ramach programu przewidywane jest dofinansowanie takich działań, jak:

 • wymiana starych źródeł ciepła zasilanych na paliwo stałe, zakup i montaż nowych źródeł energii cieplnej, które spełniają wymagania programu Czyste Powietrze;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymiana drzwi i okien;
 • montaż odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli systemu rekuperacji.

 

Warunkiem podstawowym jest wymiana w budynku istniejącym starego kotła lub pieca na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie będą kwalifikowane.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 r. Dotacji podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym złożono wniosek. Ponadto nie mogą one zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

program-czyste-powietrze-warunki

 

Nowa wersja programu Czyste Powietrze – najważniejsze zmiany

W załącznikach umieszczonych na stronie NFOŚiGW wymienione zostały poszczególne systemy grzewcze i zasady, na jakich będzie realizowane dofinansowanie. Czyste Powietrze 2020 wiąże się z ważnymi zmianami, wśród których najbardziej istotne to:

 • Uproszczenie zasad przyznawania dotacji,
 • Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków do 30 dni (wcześniej było to 90 dni),
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl,
 • Włączenie w program sektora bankowego (możliwość korzystania z pożyczek i kredytów),
 • Integracja z programem Mój Prąd poprzez umożliwienie starania się o dotację bez konieczności składania dwóch oddzielnych wniosków,
 • Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym,
 • Umożliwienie przyznania dotacji tym osobom, które już wymieniły źródło ciepła,
 • Umożliwienie finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Ponadto w przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, koszty kwalifikowane zostaną pomniejszone proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie takiej działalności.

Zmiany dotyczą również samego wniosku. Ma on zostać uproszczony, a większość dokumentów będzie zastąpiona oświadczeniami. Zrezygnowano także z konieczności podawania w nim informacji technicznych, sprawiających wnioskodawcom trudności na etapie wypełniania wniosku.

 

program-czyste-powietrze-dofinansowanie

 

Kto może skorzystać z takiego dofinansowania?

W ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Wysokość takiego dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, natomiast zakres prac uzależniony jest od wieku budynku.

Dotacje w ramach programu nie są udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, które wykorzystywane są sezonowo oraz w budynkach gospodarczych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy źródło ciepła zainstalowane w budynku gospodarczym służy wyłącznie do celów ogrzewania lokalu mieszkalnego.

W przypadku, gdy wnioskodawca korzystał ze wsparcia innych programów finansowanych ze środków publicznych od 1.01.2014, a w szczególności z:

 • programów operacyjnych 2014-2020,
 • gminnych programów ograniczania niskiej emisji,
 • programu Mój Prąd,

może w takiej sytuacji otrzymać dofinansowanie na taki zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał środków w ramach tych programów. Wyjątkiem jest program Stop Smog – w przypadku skorzystania z niego, nie można otrzymać dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

 

czyste-powietrze-dotacja

 

Program Czyste Powietrze – jak uzyskać dotację?

Najważniejszym krokiem jest dokładne zapoznanie się ze szczegółami programu, przede wszystkim z zasadami i warunkami przyznawania dofinansowania, regulaminem i załącznikami. Następnie należy ocenić stan i potrzeby budynku, czyli przeprowadzić jego audyt energetyczny. Gdy te czynności mamy już za sobą, wówczas możemy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2027 r. w jednym z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwym terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku oraz w gminach, które mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW. Wnioski można składać w wersji elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (pamiętając o wszystkich wymaganych załącznikach), a także przez Portal Beneficjenta (należy dodatkowo dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do odpowiedniego WFOŚiGW). Jak już wspomniano wyżej – w nowej wersji programu będzie można również złożyć taki wniosek w serwisie gov.pl. Wnioski mają być rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, a dotacja zostanie udzielona każdemu, kto spełni warunki programu, do wyczerpania jego budżetu.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku krok po kroku: https://rcl.ink/ivN

Kolejnym etapem jest potwierdzenie przez przedstawiciela Funduszu, że stan budynku jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku. Na tym etapie będzie można podpisać umowę o dofinansowanie, przygotowaną przez Fundusz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a następnie złożyć wniosek o płatność. Pieniądze mogą być wypłacane w kilku transzach po zakończeniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Po jego zakończeniu zostanie przeprowadzona wizyta przedstawiciela Funduszu w celu potwierdzenia realizacji. W terminie do 3 lat możliwa jest dodatkowa kontrola. Jest to tak zwany okres trwałości, w trakcie którego nie można zmienić przeznaczenia budynku lub lokalu, zdemontować urządzeń, instalacji i elementów budowlanych, które zostały kupione i zainstalowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Nie można również zainstalować innych źródeł ciepła, które nie spełniają warunków programu. Ostatnim etapem jest pozytywna weryfikacja realizacji przedsięwzięcia i końcowe rozliczenie.

Wypłata dotacji lub pożyczki możliwa jest po przekazaniu wniosku o płatność razem z protokołem odbioru robót wykonawcy i protokołem końcowym (jeśli dotyczy), kopii dokumentu księgowego potwierdzającego zakup materiałów i usług (np. faktury wystawionej na beneficjenta) i dokumentów potwierdzających płatność na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (w przypadku dokonania zapłaty z własnych środków).

Podpisywanie umów w ramach programu Czyste Powietrze trwa do 31 grudnia 2027 roku, a zakończenie wszystkich prac objętych umową ma nastąpić 30 czerwca 2029 roku.

 

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez oferowanie dofinansowań do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na te nowoczesne, które spełniają najwyższe normy. Działania w ramach programu obejmują także prace termomodernizacyjne budynku, co dodatkowo wpłynie na oszczędności poprzez zmniejszenie rocznych wydatków na ogrzewanie. Zmiany, które mają wejść w życie na przełomie marca i kwietnia 2020 roku dotyczą głównie usprawnień w funkcjonowaniu programu oraz ułatwień dla wnioskodawców. Zmienią się również niektóre zasady i warunki korzystania z dofinansowań. Wszystkie te modyfikacje mają sprawić, by program Czyste Powietrze działał sprawnie i umożliwiał wymianę jak największej ilości szkodliwych pieców i kotłów, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców Polski.

Dofinansowanie do budowy domu 2022 - gdzie otrzymać dopłatę?

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

dofinansowanie do budowy domu 2022
Budowa domu to bez wątpienia inwestycja wymagająca sporych nakładów pieniężnych. Zewnętrzne źródło finansowania w postaci…
Przejdź Strzałka

Fotowoltaika ? dotacje na 2018 rok, uzyskaj zwrot nawet 90% kosztów!

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

dotacje_do_fotowoltaiki
System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem…
Przejdź Strzałka

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

dofinansowanie_na_wymiane_pieca_program
Dofinansowanie do wymiany pieca ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ? kompleksowy poradnik

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

dofinansowanie_do_ekologicznego_ogrzewania1
Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do budowy domu 2021 - gdzie otrzymać dopłatę?

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

dofinansowanie_do_budowy_domu
Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego ?Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

Dofinansowanie do domów energooszczędnych
Jak zapewne wiesz, budowa domu energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Różnica w…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie WFOŚiGW

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

wfosigw
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie NFOŚiGW

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Program Prosument

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

prosument
Celem programu ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem…
Przejdź Strzałka

Szybka
wycena

Szybka wycena